نشانه ای از یک تغییر پارادایم در ساختار توسعه در کشور