عبور از تیم ایران از "مردان کانال"/ پیروزی برای مسافر روسیه