اعلام این خبر می گوید: با گذشت 31 سال بر روی دیوار!