ورود مردم ناشناخته است. هامبورگ فرودگاه را تعطیل ...