روایت از مطالعه حذف از مسابقه کمک از ایران برای حل و فصل بحران چای فروشگاه ها در عربستان سعودی