روابط دو جانبه بین دو کشور سوریه; نه اردوغان تماس سلمان