دیدار پاریس؛ دیپلماسی «لبخند در جمع، اختلاف در خفا»