چگونه تا پایان سال اهداف finsh برای رسیدن به این ؟