مذاکرات در اوایل نفتا در مکزیک/اصلاح مبلغ قرارداد تجاری