یوتیوب مدیر عامل: راه اندازی لوگان پل پلت فرم نادرست است