جشن قهرمانی تبریز در بسکتبال/ یک رویداد بزرگ و سزاوار