اولین بازی همیشه سخت/ پایان آن شما خواهد شد کاملا آن را می دانم