قراردادهای جدید, عربستان آرامکو در زمینه نفت و گاز