روایت خط "حزب خدا" حیرت رسانه های جهان از عظمت زمین طرفداران