اختصاص داده شده به طرفداران استقلال در ... فوق العاده پوستر به مناسبت تولد یک ستاره!