که نمایندگان کنگره آمریکا در نیویورک با روحانی ملاقات کرد ؟