جشنواره برگزار می شود دومین "علم برای همه", ۲۰, ۲۵ مهر ماه