افتتاح اولین مرکز برای توسعه و جمع آوری برق های غیر مجاز کشور