داستان باور نکردنی از لغو انتقال امباد به بارسلونا!