اعتراف جالب در مورد این مشکل از آموزش در لیورپول !