نقش مربی و معشوق خود رقم در موفقیت یا شکست یک قهرمان