با کیفیت 3 مرکز شهر "ناسالم"/چهاردهمین روز از آلودگی هوا در تهران