دیدار با ادم احمق و ابله ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی در ریاض