نقش داده ها باز کردن در اداره: قفل کردن داده ها در کمپ دیوید!