برنامه جدید اعلام شد/مصاف کوشا با الریاضی در نخستین گام