: شاید کشتی ایران قربانی می تواند اتفاق می افتد به این کلاس