جشنواره نمایش دهخدا آغاز یک حرکت پویا در زمینه علوم انسانی