پاسخ این است که بله خواستگار کارتون! عروس در برخی از خاک رس بستر بود که..!