حافظه ممکن است, دهخدا, دکتر انوری در دانشگاه تهران برگزار شد