بررسی مشوق هایی برای ایجاد شغل در کشور است. کار اصلی برنامه دولت