خلبان بهره وری و موفق به ماندن در عراق و جهان عرب وارد مرحله خواهد بود