افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ فقط ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم