امضا تفاهمâ € Œنامه همکاری مشترک بین سازمان میراثâ € Œفرهنگی و پستâ € Œبانک ایران