این گروه اتفاق می افتد به راه اندازی مثلث حمله رئال مادرید و پاری سن ژرمن