کنفرانس بین المللی امنیت و توسعه پایدار در ازبکستان آغاز شد