از سرگیری فعالیت های تجاری در مرز خسروی/ممنوعیت حرکت مسافران از مرز ادامه