جلال از خانواده شهید ابراهیم زاده, دختران در این مرکز از دو جلسه ،