درایت و دیگر فرزندان آذربایجان به جمع شهدای مدافع حرم پیوست