جعبه سیاه و سفید دیدن کریستال در اختیار بندر تجزیه و تحلیل داده ها/ پاک نیست