علیپور زمان خوب و ماهر و نیز به حاشیه رفته است. حسین ماهینی آچار تخت جمشید است