سرب: سال کنفدراسیون فوتبال آسیا است که دروغ می گویند/با پذیرش این توافق نیست