دانش آموزان در جامعه برای کنترل شکل گیری/دانشگاهیان به منظور دستیابی به مقاومت به اقتصاد مبتنی بر دانش ،