بازداشت سپاسگزار است به کاهش بودجه فرهنگی و توسعه کشور است.