اعلام لیست اولیه از وزنه برداران حاضر در مسابقات قهرمانی جهان