فکر می کنم از خانواده شهدا و جانبازان از توطئه در باره "رفع حصر":