اردوغان: در برابر کمک آمریکا به تروریست ها آرام است.