مغلوب ساختن پیشی جستن به جلسه تغییر آب و هوا او را دعوت