روسیه در واکنش به تصمیم مغلوب ساختن پیشی جستن در قدس