دولت اسلامی به طور متوسط افتخاری انتخاب/ تاج درگذشت پیشکسوت فوتبال ایران-ایران گفت: