احساس طراحی پردازنده, ML و OD هوش مصنوعی و یادگیری ماشین کاپیتان